Eindelijk een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo

Voor het eerst in jaren ligt er een uitgewerkt stappenplan op tafel.

Er is een mobiliteitsplan voor onze deelgemeente! Voor het eerst in jaren ligt er een uitgewerkt stappenplan op tafel. Een eerste voorstel van studiebureau Vectris in juni 2016 botste nog op ontgoocheling binnen het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en binnen het burgerpanel dat meewerkt aan het plan, maar in de zomer hebben de experten het plan aan de reacties van de buurtbewoners aangepast en de nieuwe versie die in september voorgelegd werd, bleek veel meer voldragen. De meeste mensen die het proces gevolgd hebben, reageren positief. Ons verdict: dit is een plan dat sluipverkeer aanpakt, levenskwaliteit verhoogt en tegelijk de alternatieven verbetert.
(Illustratie: Vectris)
Sinds november 2015 werkt een burgerpanel van een 40-tal Kesselaars aan een verkeersplan voor het gebied tussen Diestse- en Tiensesteenweg en de wijdere omgeving, onder leiding van de Stad Leuven en Vectris. Veel leden van onze buurtcomités maken ook deel uit van het panel. Het voorstel dat op de derde panelvergadering op tafel kwam, schoof de meeste ingrepen door naar de volgende legislatuur. In een brief die het OBK en 15 leden van het panel samen naar de stad gestuurd hebben, vroegen we meer daadkracht en een snellere invoering van een aantal maatregelen. Dat heeft nu vruchten afgeworpen. We zetten even de voornaamste plannen op een rij:

Leefstraten
Het hoofddoel van dit plan is de levenskwaliteit in de Kesselse straten te verhogen. Vectris wil dat bereiken door meer mensen te overtuigen om de overstap te maken naar de fiets of het openbaar vervoer en door zoveel mogelijk straten aan te leggen als leefstraten. In de omgeving van de Heidebergstraat en Wimmershof zou er een zone 30 komen met de nodige ingrepen om het verkeer te vertragen. De Opvoedingsstraat zou een enkele rijrichting krijgen. En in het Pachthof, het korte stukje tussen Wautersstraat en Spaarstraat, staat een autovrij pleintje gepland. Ter hoogte van de rotonde aan de Koning-Albertlaan kan een nieuwe groenzone komen.
 
Vlotter met fiets en bus
Vectris doet een reeks voorstellen om de alternatieven sneller en aantrekkelijker te maken. Zo zou een toeritdosering de instroom van het intergemeentelijk autoverkeer op de Diestsesteenweg moeten regelen. De file zou in de toekomst buiten de bebouwde kom moeten beginnen, op een traject waar de bus de file kan passeren dankzij de bestaande busbaan. Dat wil zeggen dat de bus voor het eerst sneller zou zijn de auto! Een goed motief om de overstap te maken. Een ander gevolg is dat de steenweg binnen Kessel-Lo opnieuw vrij komt om het uitgaand verkeer van de Kesselaars op te vangen. Geen reden meer om binnendoor te sluipen.
Verder zou het Jan-Vranckxfietspad doorgetrokken worden voorbij het kerkhof, en voorzien van een transitparking op de Diestsesteenweg. Langs de andere kant wordt het Jan-Vranckxtracé verlengd met een fietspad op de Koning-Albertlaan. Op termijn moet het daar aansluiten op een fietssnelweg richting Tienen. Er wordt ook nog onderzocht of dat niet gecombineerd kan worden met een busbaan op het laatste stuk van de Koning-Albertlaan.
 
Sluiproutes doorgeknipt
De levenskwaliteit hangt in grote mate af van het aantal auto's dat door onze straten rijdt. Uit de herkomst-bestemmingstelling die Vectris heeft uitgevoerd, blijkt dat het verkeer in de meeste straten voor drie kwart bestemmingsverkeer of buurtverkeer is. Maar in enkele straten loopt het doorgaand verkeer beduidend hoger op dan een kwart: in de Pieter-Nollekensstraat tot 40% en in de buurt van de Lange Lo zelfs tot meer dan de helft. Dit plan zou verschillende van die sluiproutes fysisch doorknippen en voor het eerst zou dat op een gecoördineerde manier gebeuren. Zo stelt Vectris, naast het pleintje op het Pachthof, een knip voor op de Platte Lo, één in de Heidebergstraat en eentje in de Zavelstraat. Ook de sluiproute langs de Grensstraat zou doorgeknipt worden. De sluiproute door de Nollekensstraat zal dan weer vanzelf opdrogen eens de nieuwe Martelarenlaan aangelegd is, want laatstgenoemde straat wordt een fietsstraat zonder aansluiting met de spoordijkweg die de Tiensesteenweg en Diestsesteenweg zal verbinden.
 
Een stap in de goede richting
Waterdicht zijn de knippen in het plan nog niet. En het eigen verkeer wordt grotendeels ongemoeid gelaten. Sommige van de knippen zouden immers enkel in de spits functioneren of zouden de buurtbewoners wel nog doorlaten. Op andere plaatsen komt er voorlopig nog geen knip. Vectris schuift weliswaar een meer volledig lussenplan naar voor maar dat zou pas in werking treden binnen een aantal jaren, wanneer een aantal fietsverbindingen aangelegd zijn (fietsspiraal op Martelarenplein, fietssnelweg) en het bus- en treinvervoer in de streek verbeterd is. Voor de mensen van de Lange Lo is het tot dan wachten alvorens het verkeer in hun straat zal verminderen. Voor de bewoners van de Koning-Albertlaan zou het verkeer zelfs nog kunnen toenemen, maar Vectris maakt zich sterk dat de nieuwe verkeersafwikkeling die problemen zal opvangen. In heel wat straten verandert er ook niets op vlak van verkeersveiligheid. Handhaving of controles zaten niet in het takenpakket van dit studiebureau.
 
Toch vindt het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo dat er genoeg positieve elementen in het plan zitten om te spreken van een belangrijke stap in de goede richting. Het kan Kesselaars en mensen uit de omliggende gemeenten aanzetten de auto vaker thuis te laten. Op deze manier kan ook buiten het centrum de levenskwaliteit centraal komen te staan.
 
Tijd om dit werk te verzilveren
Na het studiewerk van Vectris en het participatietraject met het burgerpanel ligt de bal nu in het kamp van het schepencollege. We merken dat er door de discussies rond het circulatieplan van de binnenstad wat terughoudendheid is bij de schepenen. Maar volgens ons is schrik nergens voor nodig. Het OBK werkt al bijna tien jaar aan draagvlak en merkt dat de bevolking klaar is om in te zetten op meer leefbaarheid en minder gemotoriseerd verkeer.

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo roept op het lange en harde werk van zoveel mensen naar waarde te schatten en het plan goed te keuren. Het participatietraject met de politiek zal pas echt slagen als we binnenkort de eerste maatregelen in onze straten zien.

Eindelijk een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 26 oktober 2016
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
OBK stelt zijn elftal voor
Voor een betere mobiliteit en meer inspraak