Nog meer sluipverkeer in de Leuvense rand?

Open brief naar de Gouverneur, burgemeesters en schepenen

Mobiliteitsplan Kessel-Lo is geen oplossing voor mobiliteitsproblemen  in de oostrand van Leuven. Een toekomstverbond tu​ssen de gemeenten en de burgers, met professionele bemiddelaar, dringt zich op.

De oostrand van Leuven kent verschillende beruchte sluiproutes tussen de Diestse- en Tiensesteenweg. Ze slikken samen bijzonder veel verkeer. Het nieuwe mobiliteitsplan voor Kessel-Lo belooft verbetering voor een aantal Kesselse straten maar zal het sluipverkeer in andere woonwijken nog doen toenemen. De leefbaarheid en veiligheid van de betrokken straten komen daardoor nog zwaarder onder druk. De Verenigde Straten van diverse buurtcomités dringen gezamenlijk aan op topoverleg tussen de drie betrokken gemeenten Leuven, Lubbeek en Bierbeek, mét inspraak voor de betrokken bewoners, onder begeleiding van een professionele bemiddelaar.

Een gemiste kans, zo lijkt het wel, het nieuwe mobiliteitsplan voor Kessel-lo. Toch voor de bewoners van de beruchte sluiproutes tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg. Of deze nu in Kessel-Lo, Pellenberg of Korbeek-Lo wonen, allen zijn ze “vergeten” in het nieuwe plan.

Plan zonder echt overleg en geen oplossing sluipverkeer 

Niet echt doelbewust vergeten lijkt het op het eerste gezicht, maar wel slachtoffer van een gebrek aan efficiënt overleg tussen de verschillende betrokken gemeenten. Getuige de (open) brieven van zowel Bierbeek als Lubbeek aan Leuven en de gouverneur, en de daaropvolgende juridische klachten van buurtbewoners. Hoewel het plan zeker zijn verdiensten heeft voor de bewoners van Kessel-Lo, zit er op bovengemeentelijk vlak jammer genoeg geen enkele oplossing in voor het al lang bestaand sluipverkeerprobleem op de rand van Kessel-Lo, Bierbeek en Lubbeek. Ook de modal shift, de overstap naar stappen, trappen en openbaar vervoer, kan in de bredere regio zeker nog meer kansen krijgen. Bovendien is het voorlopig onzeker of het plan overeind zal blijven gezien de vele bezwaren die ertegen ingediend zijn.

Miljoen wagens per jaar verstikken sluiproute

Het kan zelfs nog erger: het nieuwe mobiliteitsplan zal volgens de Leuvense verkeersmodellen het sluipverkeer in de spits op deze nu al overbelaste sluiproutes op termijn zelfs met nog meer dan 50 % doen toenemen. Wetende dat er nu al meer dan een miljoen wagens per jaar via deze woonstraten de file elders willen ontwijken, dan wordt het “trop is te veel”, om het met de woorden van een gevleugeld politicus te zeggen. We zwijgen dan nog over het (niet toegelaten) zware vrachtverkeer, de snelheidsovertredingen, het sluikstorten, de lawaaihinder, de luchtvervuiling en het gebrek aan handhaving en controle… met toenemende verkeersonveiligheid en gebrekkige levenskwaliteit als kwalijke gevolgen.

Alle gemeenten zijn het eens: er moet een oplossing komen

In gesprekken die de diverse buurtcomités voerden met de verschillende gemeenten erkennen ze alledrie het probleem en geven ze alledrie aan dat ze een duurzame oplossing belangrijk vinden. Ze vinden elkaar echter niet in een concrete uitwerking van die oplossing, waardoor er nu nog niets concreet is veranderd en de onveilige situatie blijft bestaan.

Buurtcomités reiken elkaar de hand 

Alle burgers hebben recht op leefbare en verkeersveilige straten. De politieke besluitvorming is blijkbaar op zijn (gemeente)grenzen gebotst en de burgers van de sluiproutes blijven in de kou staan. We lijken beland in een patstelling: in plaats van gezamenlijk te zoeken naar bovengemeentelijke oplossingen, houden de drie gemeenten elkaar in een wurggreep. Daardoor missen we echt ambitieus beleid waarbij de gemeenten samenwerken om het langeafstandsverkeer op de steenwegen en op de E314 te houden én waarbij andere verplaatsingswijzen meer kansen krijgen.
Wat de politiek niet lijkt te kunnen, wil een aantal buurtcomités wel realiseren. In deze gezamenlijke brief pleiten zij voor een grensoverschrijdend mobiliteitsplan waarin de sluipverkeerproblematiek wél aangepakt wordt en nieuwe maatregelen voor fietsen en openbaar vervoer gevonden worden.

Professioneel bemiddelaar moet de meubelen redden

De onderhandelingen zitten in het slop. Omdat de huidige aanpak tot dusver en dit al vele jaren lang niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, stellen de buurtcomités voor om het intergemeentelijk overleg op een andere leest te schoeien. Een professionele beleidsbemiddelaar kan als onafhankelijk, integer en neutraal persoon ingeschakeld worden om alle partijen op één lijn te krijgen. Deze onpartijdige bemiddelaar gaat op zoek naar een oplossing die tegemoet komt aan ieders belangen, zowel de grote als de kleine. Zowel Leuven als de randgemeenten en de betrokken buurtbewoners nemen deel aan dit overleg.

Wij hopen van harte dat jullie als vertegenwoordigers van het volk ingaan op dit “voorstel van het volk” tot professionele bemiddeling. Wij kijken uit naar jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,

De Verenigde Straten (gezamenlijk initiatief van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo, Buurtcomité Langelo-Bovenlo, Actiecomité Korbeek-Lo Noord)
Fietsersbond Leuven
Fietsersbond Lubbeek

Nog meer sluipverkeer in de Leuvense rand?
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 27 september 2022
Deel deze post
Labels
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Eindelijk een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo
Voor het eerst in jaren ligt er een uitgewerkt stappenplan op tafel.