Een ambitieus mobiliteitsplan voor Kessel-Lo kan landen in september

Persbericht 1 juni 2022

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo OBK vraagt de Stad Leuven om het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo ambitieuzer te maken en opnieuw voor te leggen aan de Kesselaars tijdens de zomer. Het eerste ontwerp bevatte zeer weinig structu​rele ingrepen om sluipverkeer te weren en botste op massale opmerkingen van Kesselse bewonersgroepen. Daarom pleit het OBK voor extra tijd om het plan helemaal op punt te stellen.

Eind april heeft Stad Leuven haar ontwerp van mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan de bevolking voorgesteld op een infomarkt. In enkele buurten waar heel wat veranderingen gepland zijn, zijn bovendien gesprekstafels doorgegaan. Het OBK apprecieert die inspanningen van het stadsbestuur om de Kesselaars correct te informeren en dialoogmogelijkheden aan te bieden. 

Tijdens de infomarkt en gesprekstafels en op vergaderingen van straatcomités en het OBK valt echter op dat de Kesselaars heel wat kanttekeningen plaatsen bij dit ontwerpplan. De ervaringsdeskundigheid van de bevolking legt de vinger op de wonde: het sluipverkeer wordt niet structureel aangepakt. Hier en daar probeert het ontwerpplan het doorgaand verkeer uit enkele straten of buurten te houden met een knip of verandering van rijrichting, maar ook daarop kwamen heel wat bemerkingen van de betrokken buurtbewoners. 

Wat kan beter? 

Sommige ingrepen dreigen verkeer vooral te verschuiven. De globale oplossing die doorgaand verkeer op de hoofdwegen moet houden, waar het thuishoort, is in dit ontwerpplan niet (meer?) terug te vinden. In werkelijkheid zullen de sluiproutes de Kesselse woonstraten blijven doorkruisen, tegen de wegcategorisering in. Sommige straten met categorie “wijkontsluitingsweg” dienen de facto als hoofdweg voor doorgaand verkeer.

Vooral voor Kessel-Lo Zuid, het gebied tussen beide steenwegen, valt het gebrek aan maatregelen op. Het bestuur wacht af wat de lichtregelingen op de Diestsesteenweg, de uitgebreide zone 30 en de werken aan de Koning-Albertlaan nog teweeg zullen brengen. Vijf jaar na het zogenoemde ‘Plan Vectris’ is er nog altijd geen echt plan voor Kessel-Lo Zuid.

Voor het OBK bevestigt de massale kritiek de analyse die de comités al eerder naar voor gebracht hebben: een mobiliteitsplan dat doorgaand verkeer te lijf wil gaan met fragmentaire maatregelen, zorgt enkel en alleen voor kleine verschuivingen van verkeer. Sluipverkeer past dan zijn route aan maar blijft door de woonbuurten rijden. 

Het OBK roept het Leuvense stadsbestuur op om meer ambitie te tonen en alsnog een coherent plan af te leveren dat een globale oplossing voorstelt. De levenskwaliteit en verkeersveiligheid voor de Kesselse bevolking vragen er om. Ook de buurgemeenten kunnen werk maken van het proces dat Leuven heeft opgestart en hun woonstraten beschermen tegen lange-afstandsverkeer en vrachtverkeer.

Nieuwe info- en gespreksfase is nodig

Het geplande proces met infomarkt en beperkte gesprekstafels was verdedigbaar en had wellicht kunnen volstaan als het plan beter aangesloten had op de bekommernissen van de Kesselse bewonersgroepen. Maar gezien de massale vragen om wijzigingen aan het ontwerp, weet niemand wat uiteindelijk het eindresultaat zal worden. Daarom vraagt het OBK om het plan nog niet te agenderen op de gemeenteraad van juni. We vragen het plan grondig aan te passen aan de vragen van de buurtbewoners. Gevolg is dat we mogelijk van een nieuw plan moeten spreken. Een extra terugkoppeling is dan zeker geen luxe. 

Het OBK wijst erop dat van afstel zeker geen sprake kan zijn. De vertraging moet beperkt blijven. In de tweede helft van juni en de zomermaanden kan het bestuur de nieuwe versie voorleggen aan de Kesselse bevolking waarna het finale plan op de gemeenteraad van 29 augustus of 26 september ter goedkeuring kan voorgelegd worden.


Een ambitieus mobiliteitsplan voor Kessel-Lo  kan landen in september
Overleg Buurtcomités Kessel-Lo 1 juni 2022
Deel deze post
Archiveren
Aanmelden om een reactie achter te laten
Stad Leuven voorspelt zijn eigen falen
Persbericht 7 juli 2022